Schäfferotserklärung – Déclaration du Collège Échevinal

Dir Dammen an Dir Hären,

Grondlag fir den Koalitiounsaccord tëschent der CSV an der LSAP sinn déi bis well realiséiert Aarbechten, grad wéi d’Walprogrammer vun deenen 2 Parteien.
De Schäfferotsprogramm, dee sech dorausser ergëtt, ass e Programm vun der Kontinuitéit vum deem, wat déi leschte 6 Joer- jo esouguer mëttlerweil 18 Joer- geleescht gouf.

Et ass e Programm vun dem finanziell Machbaren. E Programm, deen de legitimen Uspréch vun de Bierger aus enger opstriewender Wunngemeng soll Rechnung droen.

Dofir fann dir hei dee ganzen Programm als PDF Versioun.

 

Mesdames et Messieurs,

L’accord de coalition entre le CSV et le LSAP repose sur le travail réalisé jusqu’à présent et sur les programmes électoraux des deux partis.
Le programme du collège échevinal qui en découle est un programme qui s’inscrit dans la continuité de ce qui a été accompli les six dernières années, voire même déjà les 18 dernières années.

C’est un programme réalisable sur le plan financier, un programme qui entend tenir compte des revendications
légitimes des citoyens d’une commune résidentielle en plein développement.

En Annexe Vous trouvez la version PDF de la déclaration du collège échevinal.

Brochure Schäfferotserklärung- Déclaration du Collège Échevinal