Conseil communal

CSV – Chrëschtlech Sozial Vollekspartei
LSAP – Lëtzebuerger Sozial Arbechter Partei
DP – Demokratesch Partei
Déi Gréng

 

CSV

Bourgmestre
ROTH Gilles
2e échevin
FELLER Luc
Conseiller
BEISSEL Jean
Conseiller
BUCHETTE Ed
Conseiller
KERSCHENMEYER Tom
Conseillère
SCHMID Nadine

Lsap

1er échevin
NEGRI Roger
Conseiller
ROSENFELD Romain
Conseiller
TRAUSCH Roland

Conseiller
BINDELS Sven

dgm_logoGrengMamer


Conseiller
BERNARD Michèle dit Mim
Conseillère
SCHAAF-HAAS Adèle
Conseillère
VERVIER-WIRTH Claudine