Conseil communal

CSV – Chrëschtlech Sozial Vollekspartei
LSAP – Lëtzebuerger Sozial Arbechter Partei
DP – Demokratesch Partei
Déi Gréng

 

CSV

 

Bourgmestre
ROTH Gilles

 

 

 

 

 

2e Echevin
SCHMIT Marcel

 

 

 

 

 

Conseiller
FELLER Luc

 

 

 

 

 

Conseiller
BEISSEL Jean

 

 

 

 

 

Conseiller
BUCHETTE Ed

 

 

 

 

 

Conseiller
KERSCHENMEYER Tom

 

 

 

 

 

 

 

 

Lsap

 

1er Echevin
NEGRI Roger

 

 

 

 

 

Conseiller
ROSENFELD Romain

 

 

 

 

 

Conseiller
TRAUSCH Roland

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseiller
BINDELS Sven

 

 

 

 

 

 

dgm_logoGrengMamer

 

Conseiller
WEYDERT Jean-Paul dit JemP

Conseiller
SCHAAF-HAAS Adèle

 

 

 

 

 

Conseiller
VERVIER-WIRTH Claudine