Conseil communal

CSV – Chrëschtlech Sozial Vollekspartei
LSAP – Lëtzebuerger Sozial Arbechter Partei
DP – Demokratesch Partei
Déi Gréng

 

CSV

 

Bourgmestre
ROTH Gilles

 

 

 

 

 

2ième Echevin
FELLER Luc

 

 

 

 

 

Conseiller
SCHMIT Marcel

 

 

 

 

 

Conseiller
BEISSEL Jean

 

 

 

 

 

Conseiller
KERSCHENMEYER Jean-Marie

 

 

 

 

 

 

Conseiller
BUCHETTE Ed

 

 

 

 

 

 

Lsap

 

1er Echevin
NEGRI Roger

 

 

 

 

Conseiller
ROSENFELD Romain

 

 

 

 

Conseiller
TRAUSCH Roland

 

 

 

 

 

 

dp

 

Conseiller
BISSEN Jean

 

 

 

 

 

 

dgm_logoGrengMamer

 

Conseiller
BESCH-GLANGÉ Edmée

 

 

 

 

Conseiller
WEYDERT Jean-Paul dit JemP

 

 

 

 

Conseiller
BROSIUS Nancy