[Covid-19] Aires de jeux et terrains multisports fermés jusqu’à nouvel ordre

AVIS IMPORTANT

Dans le cadre des mesures préventives du #COVID19 le collège échevinal de Mamer a mis en place de nouvelles dispositions pour contribuer à freiner la propagation du virus.

Les aires de jeux et les terrains multisports dans la commune de Mamer sont fermés jusqu’à nouvel ordre.

Pour votre sécurité, restez à la maison et réduisez vos déplacements à un strict minimum.

——-

WICHTIGE MITTEILUNG!

Im Rahmen der vorbeugenden Maßnahmen gegen #COVID19 hat das Schöffenkollegium weitere Maßnahmen getroffen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Die Spielplätze und Multisportplätze in der Gemeinde Mamer sind bis auf weiteres geschlossen.

Für Ihre Sicherheit bleiben Sie zuhause und beschränken Ihre Aufenthalte draußen auf ein striktes Minimum!

——–

WICHTEGE MESSAGE!

Am Kader vun de Präventiounsmesure géint #Covid19 huet de Schäfferot vun der Gemeng Mamer weider Mesuren décidéiert, fir géint eng Ausbreedung vum Virus virzegoen.

Vun elo un sinn all d’Spillplazen an Multisportplazen an der Gemeng Mamer fir de Public gespaart.

Fir är Sécherheet bleift souwäit wéi méiglech doheem a reduzéiert äert Déplacementer op ee strikte Minimum!

Le collège des bourgmestre et échevins:

Gilles Roth, bourgmestre (GSM: 691313562)
Roger Negri, 1er échevin (GSM: 621282213)
Marcel Schmit, 2e échevin (GSM: 621190901)